UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH
IJAZAH SARJANA SYARIAH

SEMESTER : 1
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. SFK 6013 FIQH AL-MUAMALAT 3
2. SFK 6033 FIQH AL-IBADAT 3
3. SFM 6013 DIRASAH TAHLILIYYAH LIL MAZHAB AL SYAFI'I 3
4. SFU 6023 USUL AL-FIQH 3
5. SPS 6013 AL-BAHTH AL-'ILMI WA KITABATUH 3
6. SQH 6010 HIFZ AL-QURAN 1 0
JUMLAH 15


SEMESTER : 2
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. SFK 6023 FIQH AL-JINAYAT 3
2. SFL 6013 AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH 3
3. SFL 6023 AL-TARIKAT WA AL-MIRATH 3
4. SFQ 6013 AL-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH 3
5. SFU 6013 ATHAR AL-QAWA'ID AL-USULIYYAH 3
6. SQH 6020 HIFZ AL-QURAN 2 3
JUMLAH 18


SEMESTER : 3
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. S 6112 DISERTASI 12
JUMLAH 12


JUMLAH KESELURUHAN WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
JUMLAH MINIMUM KREDIT BERGRADUAT 42 42