UNIT PENGURUSAN PENYELIDIKAN

1. RMU01 : BORANG PERMOHONAN MENGHADIRI SEMINAR/KURSUS/BENGKEL STAF AKADEMIK PDF
2. RMU02 :BORANG TUNTUTAN DAN LAPORAN HARIAN PEMBANTU PENYELIDIKAN SISWAZAH (GRA) PDF
3. RMU03 :BORANG PERMOHONAN MENGANJURKAN SEMINAR/PERSIDANGAN PDF
4. RMU04 :LAPORAN SELEPAS PENGANJURAN PERSIDANGAN PDF
5. RMU05 :BORANG INSENTIF PENERBITAN JURNAL BERINDEKS WOS & SCOPUS PDF
6. RMU06 :PERMOHONAN GERAN - GERAN PENYELIDIKAN UNIVERSITI PDF
7. RMU07 :BORANG PERMOHONAN PERBELANJAAN GERAN PENYELIDIKAN PDF
8. RMU08 :BORANG LAPORAN SEMASA PENYELIDIKAN PDF
9. RMU09 :LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN. PDF
10. RMU10 :BORANG PERLANJUTAN TEMPOH GERAN PENYELIDIKAN JANGKA PENDEK PDF
11. RMU11 :BORANG PERMOHONAN PEMBANTU SISWAZAH (GA) /PEMBANTU PENYELIDIK SISWAZAH (GRA) /PEMBANTU PENYELIDIK (RA) PDF
12. RMU12 :PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN PEMINDAHAN ILMU PDF
13. RMU13 :BORANG TUNTUTAN KHIDMAT PAKAR PROFESIONAL BAGI GERAN PENYELIDIKAN UNIVERSITI PDF
14. RMU14 :BORANG PENYERAHAN ASET/IVENTORI PDF
15. RMU15 : BORANG PERMOHONAN ISBN PDF
16. RMU16 : BORANG PENAMBAHAN PENGGUGURAN KEAHLIAN KLUSTER PDF
17. RMU17 : BORANG PENAMBAHAN PENGGUGURAN PENYELIDIK BERSAMA PDF
18. RMU18 : BORANG PERMOHONAN MENGGUNAKAN BAJET PERSIDANGAN UNTUK PENERBITAN PDF
19. RMU19 : BORANG PERTUKARAN TAJUK MAKLUMAT PENYELIDIKAN PDF
20. RMU20 : BORANG PENGANJURAN AKTIVITI DI BAWAH KLUSTER UniSHAMS DOCX
21. RMU21 : BORANG PERMOHONAN MENGGUNAKAN KHIDMAT PAKAR PROFESSIONAL BAGI GERAN PENYELIDIKAN UNIVERSITI PDF
22. RMU22 : BORANG PERMOHONAN DANA PENERBITAN BUKU GERAN PENYELIDIKAN PEMINDAHAN ILMU PDF
23. CONTOH FORMAT LAPORAN AKHIR AKTIVITI KULLIYYAH/KLUSTER KUMPULAN PENYELIDIK/PERSATUAN UNISHAMS DOCX
24. CONTOH FORMAT LAPORAN MENGHADIRI SEMINAR PDF
25. CONTOH FORMAT KERTAS KERJA PDF
26. GARIS PANDUAN PENYELIDIKAN, PERSIDANGAN DAN PENERBITAN (2020) PDF
28. FORMAT MUKA DEPAN GERAN PENYELIDIKAN PEMINDAHAN ILMU BAHASA MELAYU | BAHASA ARAB PDF
30. TATACARA PERMOHONAN ISBN.pdf PDF
31. CONTOH COVER DEPAN BELAKANG GPU PDF
32. Draft Contoh Surat Jemputan Pelawaan DOCX
33. Format hasil akhir penyelidikan keseluruhan bagi Geran Penyelidikan (PEMBUKUAN) PDF
34. Borang Permohonan Permit KDN bagi Penerbitan Jurnal Berwasit UniSHAMS PDF